Η λύση που η UCI προτείνει σε περιπτώσεις που η αδυναμία αποπληρωμής κρίνεται μόνιμη και για την αποφυγή τυχόν νομικών ενεργειών κατά του δανειολήπτη (στην περίπτωση που το δάνειο πλέον βρίσκεται σε οριστική καθυστέρηση), μεταξύ αυτών και της διαδικασίας του πλειστηριασμού.

 

Παροχή υποστηρικτικής βοήθειας για την πώληση του προσημειωμένου υπέρ της UCI ακινήτου.

Η UCI με την συναίνεση του δανειολήπτη, παρέχει τη δυνατότητα πώλησης του προσημειωμένου ακινήτου με την αρωγή του Δικτύου της, προς ολική ή μερική αποπληρωμή της οφειλής. Σε περίπτωση που το τίμημα πώλησης δεν επαρκέσει για την αποπληρωμή της συνολικής οφειλής του Δανείου, ο δανειολήπτης υποχρεούται να εξοφλήσει το εναπομείναν ποσό Δανείου με τους ίδιους συμβατικούς όρους.*


*Οι Οριστικές λύσεις που περιγράφονται παραπάνω θα είναι αποτέλεσμα εξατομικευμένης μελέτης της κάθε μια περίπτωσης, ανάλογα με τα στοιχεία που ο δανειολήπτης έχει προσκομίσει. Η δυνατότητα ύπαρξης τους στο σύνολο τους δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση ότι είναι και οι ενδεικνυόμενες σε όλους τους πελάτες.