Πολιτική Ασφάλειας

Η UCI Hellas εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών που συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO/IEC 27001:2013 και δεσμεύεται για:

  • Την ικανοποίηση των πελατών της, μέσω της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους.
  • Τη διασφάλιση της Εμπιστευτικότητας, της Ακεραιότητας και της Διαθεσιμότητας των πληροφοριών που επεξεργάζονται, αποθηκεύονται, μεταφέρονται ηλεκτρονικά ή φυσικά μέσω του προσωπικού και των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας.
  • Την έγκαιρη και ταχεία αναγνώριση και ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που σχετίζονται με την παραβίαση (ή πιθανή παραβίαση) της ασφάλειας των πληροφοριών της εταιρείας.
  • Τη διασφάλιση της πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών και των κατάλληλων στόχων που έχουν θεσπιστεί και είναι συμβατοί με τη στρατηγική της εταιρείας.
  • Την προστασία της επένδυσης της εταιρείας σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
  • Τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Ελληνικές και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σε θέματα διαχείρισης προσωπικών δεδομένων, απορρήτου επικοινωνιών και  πνευματικών δικαιωμάτων στον τομέα δραστηριότητάς της.
  • Τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.
  • Τον καθορισμό των επιχειρηματικών απαιτήσεων σχετικά με τη διαθεσιμότητα  των πληροφοριακών συστημάτων.
  • Τον καθορισμό των ενδιαφερόμενων μερών και εσωτερικών/εξωτερικών παραμέτρων.
  • Την κατάλληλη αξιολόγηση και παρακολούθηση των κίνδυνων και των ευκαιριών.

Είναι σημαντικό για την UCI Hellas να διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για να υποστηρίξει το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις στο προσωπικό της σε θέματα ασφάλειας , αξιοποιώντας τις δεξιότητες και τις ικανότητές του.

Η UCI Hellas αναγνωρίζει πλήρως τους στόχους του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και υποστηρίζει την εφαρμογή τους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
11/09/2020