Πρόγραμμα Ανταμοιβής Συνεπών Δανειοληπτών με «Πάγωμα» επιτοκίων

14 Σεπτεμβρίου, 2022

Στη UCI ΕΛΛΑΣ, ανταποκρινόμενοι στις συνθήκες της αγοράς και στις προκλήσεις που προκύπτουν από τις συνεχείς αυξήσεις των επιτοκίων, εφαρμόζουμε για τους συνεπείς πελάτες μας ένα Πρόγραμμα Ανταμοιβής, το οποίο παρέχει «πάγωμα» των επιτοκίων στεγαστικών δα

Οφέλη για τους πελάτες μας:

  • Προστασία από μελλοντικές αυξήσεις στα επιτόκια αναφοράς,
  • Μειωμένη σταθερή δόση για όλη τη διάρκεια του Προγράμματος

Συνοπτική Περιγραφή του Προγράμματος Ανταμοιβής

  • «Πάγωμα» επιτοκίου αναφοράς που ίσχυε κατά την 31/03/2023
  • Σταθερή Δόση
  • Προστασία από μελλοντικές αυξήσεις επιτοκίων για διάστημα ενός έτους
  • Αυτόματη ένταξη στο Πρόγραμμα υπό την πρϋπόθεση το δάνειο να μην παρουσιάζει ληξιπρόθεσμες οφειλές με ημερομηνία αναφοράς 04/05/2023 και να παραμένει κάθε μήνα χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές για όλη την περίοδο του προγράμματος
  • Δεν απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους των δανειοληπτών

Βασικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος

Ποιοι είναι επιλέξιμοι

Στο Πρόγραμμα εντάσσονται αυτόματα όλοι οι δανειολήπτες με ενήμερα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου (εξαιρούνται δάνεια σε καθεστώς ρύθμισης)

Βασικές προϋποθέσεις ένταξης

Το δάνειο πρέπει να είναι ενήμερο (ημέρες καθυστέρησης 0), χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές, με ημερομηνία αναφοράς την 04/05/2023. Το δάνειο θα πρέπει να παραμένει ενήμερο καθόλη τη διάρκεια του Προγράμματος για συνολικό διάστημα 12 μηνών. Σε περίπτωση που το δάνειο εμφανίσει κάποιο μήνα ληξιπρόθεσμες οφειλές, ο δανειολήπτης θα καθίσταται αυτομάτως έκπτωτος του Προγράμματος Ανταμοιβής και θα χάνεται η προνομιακή τιμολόγηση.

Προνομιακό Σταθερό Επιτόκιο

Το Πρόγραμμα Ανταμοιβής προβλέπει την εφαρμογή του επιτοκίου αναφοράς που ίσχυε κατά την 31/03/2023 και την απορρόφηση των μελλοντικών αυξήσεων των επιτοκίων, για συνολικό διάστημα ενός έτους.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα επιτόκια που θα εφαρμοστούν με την ένταξη στο Πρόγραμμα Ανταμοιβής:

Δείκτης αναφοράς       Επιτόκιο Προγράμματος           

Επιτόκιο  ΕΚΤ 3,500%
Euribor 1 μηνός 2,710%
Euribor 6 μηνών 3,267%
Euribor 12 μηνών 3,647%

Στα ανωτέρω επιτόκια αναφοράς προστίθεται το σταθερό περιθώριο επιτοκίου (spread) όπως προβλέπεται στη σύμβαση του δανείου, καθώς και η προβλεπόμενη εισφορά του Ν. 128/1975.

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του Προγράμματος σημειωθεί μείωση των επιτοκίων αναφοράς σε επίπεδα χαμηλότερα των προνομιακών σταθερών επιτοκίων του Προγράμματος, τότε θα εφαρμόζονται αυτόματα τα χαμηλότερα επιτόκια, προς άμεσο όφελος των δανειοληπτών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη UCI ΕΛΛΑΣ τηλεφωνικώς στο 210 7491855 ή 2107491803 και μέσω e-mail: lms@uci.com

Σχετικό αρχείο