Υπολογισμός μηνιαίας δόσης δανείων βάσει εξόδων

ΚΑΘΑΡΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Πρώτος δικαιούχος Δεύτερος δικαιούχος (αν υπάρχει)
Καθαρές μηνιαίες αποδοχές
,00
,00
Μηνιαίο εισόδημα από επενδύσεις
,00
,00
Άλλα μηνιαία εισοδήματα
,00
,00
Συνολικό μηνιαίο εισόδημα
,00
,00
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ
Έξοδα σουπερμάρκετ
,00
Έξοδα σίτισης
,00
Ασφάλεια ζωής
,00
Ασφάλεια ανικανότητας
,00
Ασφάλεια ακινήτου
,00
Ασφάλεια οικιακών συσκευών
,00
Άλλες ασφάλειες
,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ηλεκτρικό ρεύμα
,00
Φυσικό αέριο
,00
Νερό
,00
Τηλέφωνο
,00
Συνδρομή τηλεόρασης
,00
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
Ασφάλεια αυτοκινήτου
,00
Βενζίνη
,00
Στάθμευση
,00
Εισιτήρια MMM
,00
Άλλα έξοδα κίνησης
,00
ΑΛΛΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ
Τακτικές αποταμιεύσεις
,00
Φροντίδα παιδιών/εκπαίδευση
,00
Δάνεια
,00
Πιστωτικές κάρτες
,00
Άλλα πάγια έξοδα
,00
Άλλοι λογαριασμοί
,00
ΣΥΝΟΛΑ
Σύνολο εξόδων
,00
Για την πληρωμή του δανείου σας, στο τέλος του μήνα σας απομένει το ποσό των
,00