Νέο Πρόγραμμα Επιδότησης Δόσεων Δανείων με εξασφάλιση την κύρια κατοικία

Πρόγραμμα επιδότησης δόσεων δανείων με εξασφάλιση την κύρια κατοικία για δανειολήπτες που πλήττονται από τον Covid-19

Η UCI ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΑΕΔΑΔΠ συνεχίζει να στηρίζει τους δανειολήπτες που πλήττονται από την πανδημία του Covid-19 συμμετέχοντας στο νέο πρόγραμμα του Ελληνικού Δημοσίου (Ν.4714/2020), Πρόγραμμα «Γέφυρα», για επιδότηση των δόσεων δανείων με προσημείωση ή υποθήκη στην κύρια κατοικία τους

Για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα, υποβάλλετε online αίτηση στην πλατφόρμα του προγράμματος από 03.08.2020 έως και 30.09.2020.

Υποβολή αίτησης

Το Δημόσιο επιδοτεί για χρονικό διάστημα 9 μηνών, συγκεκριμένο ποσοστό της δόσης κάθε κατηγορίας δανείων φυσικών ή νομικών προσώπων, ακόμα και σε περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων ενεργοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου 2020 και φιλοξενείται στην ιστοσελίδα www.keyd.gov.gr της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ). Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα μέχρι τις 30/09/2020. 

Δικαιούχοι επιδότησης

Στο πρόγραμμα εντάσσονται φυσικά πρόσωπα που είτε τα ίδια, είτε ο σύζυγος ή εξαρτώμενο μέλος, έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία και πιθανώς έχουν ήδη ενταχθεί στα ληφθέντα στο πλαίσιο του COVID-19 μέτρα.

Αναλυτικά το νέο πρόγραμμα αφορά:

 • Εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα που έλαβαν οικονομική ενίσχυση ή μειώθηκε το εισόδημά τους
 • Ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις που έλαβαν οικονομική ενίσχυση ή μειώθηκαν τα έσοδά τους
 • Εταίρους προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιριών των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή/και έχουν λάβει ενίσχυση
 • Ανέργους ή μακροχρόνια ανέργους στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση
 • Δικαιούχους που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής
 • Φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
 • Ιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Για την ένταξη του δανειολήπτη στο πρόγραμμα επιδότησης πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

 • Ο αιτών ή ο σύζυγος ή εξαρτώμενο μέλος να έχει πληγεί από τις συνέπειες του COVID-19.
 • Ο αιτών να διαθέτει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του και βρίσκεται στην Ελλάδα.
 • Να μην έχει υπαχθεί στο Ν.4605/2019 για την Προστασία κύριας κατοικίας ή σε ρύθμιση οφειλών με τον Ν.3588/2007, το Ν.4307/2014 ή το Ν.4469/2017.
 • Να μην υφίσταται εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου ή άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση για το δάνειο.
 • Η συνολική αξία των μεταφορικών μέσων που απέκτησε εντός της τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση να μην υπερβαίνει τις 80.000€.
 • Το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, καθώς και η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας, οι καταθέσεις/επενδύσεις στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, η ακίνητη περιουσία, και το υπόλοιπο της οφειλής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, να μην ξεπερνούν τα παρακάτω ανώτατα όρια:

Εισόδημα

1η κατηγορία επιδότησης, ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα έως 57.000€:

  • Ατομικό εισόδημα αιτούντα έως 24.000€
  • Συζύγου έως 18.000€
  • Εξαρτώμενων μελών έως 5.000€ ανά μέλος, έως 3 μέλη

2η κατηγορία επιδότησης, ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα έως 45.000€:

 • Ατομικό εισόδημα αιτούντα έως 17.000€
 • Συζύγου έως 13.000€
 • Εξαρτώμενων μελών έως 5.000€ ανά μέλος, έως 3 μέλη

3η κατηγορία επιδότησης, ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα έως 36.000€

 • Ατομικό εισόδημα αιτούντα έως 12.500€
 • Συζύγου έως 8.500€
 • Εξαρτώμενων μελών έως 5.000€ ανά μέλος, έως 3 μέλη
 • Σε αυτήν την 3η κατηγορία επιδότησης εξετάζεται ξεχωριστά και το ατομικό εισόδημα τυχόν συνοφειλέτη ή εγγυητή στο δάνειο, το οποίο πρέπει να είναι έως 12.500€. Επιπλέον, για να είναι το δάνειο επιλέξιμο για το πρόγραμμα επιδότησης, πρέπει και ο συνοφειλέτης ή εγγυητής να θεωρείται πληγείς του Covid-19.

 Αντικειμενική αξία κύριας κατοικίας

1η κατηγορία επιδότησης: Αντικειμενική αξία κύριας κατοικίας έως 300.000€.

2η κατηγορία επιδότησης: Αντικειμενική αξία κύριας κατοικίας έως 250.000€.

3η κατηγορία επιδότησης: Αντικειμενική αξία κύριας κατοικίας έως 200.000€.

            Καταθέσεις/Επενδύσεις

1η κατηγορία επιδότησης: Συνολική αξία καταθέσεων και επενδύσεων έως 40.000€.

2η κατηγορία επιδότησης: Συνολική αξία καταθέσεων και επενδύσεων έως 25.000€.

3η κατηγορία επιδότησης: Συνολική αξία καταθέσεων και επενδύσεων έως 15.000€.

            Ακίνητη περιουσία

1η κατηγορία επιδότησης: Συνολική αξία ακίνητης περιουσίας έως 600.000€.

2η κατηγορία επιδότησης: Συνολική αξία ακίνητης περιουσίας έως 500.000€.

3η κατηγορία επιδότησης: Συνολική αξία ακίνητης περιουσίας έως 280.000€. Σε αυτήν την 3η κατηγορία επιδότησης εξετάζεται ξεχωριστά η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας

            Υπόλοιπο οφειλής ανά πιστωτή κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης

1η κατηγορία επιδότησης: Συνολικό υπόλοιπο οφειλής έως 300.000€.

2η κατηγορία επιδότησης: Συνολικό υπόλοιπο οφειλής έως 250.000€.

3η κατηγορία επιδότησης: Συνολικό υπόλοιπο οφειλής έως 130.000€.

Στοιχεία Επιδότησης

Με βάση την κατηγοριοποίηση της οφειλής του στις 29/02/2020 («Ημερομηνία Αναφοράς»), ο δικαιούχος εντάσσεται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες, ανά χρηματοπιστωτικό οργανισμό

 • 1η κατηγορία επιδότησης: Ενήμερα δάνεια χωρίς οφειλές ή δάνεια με οφειλές έως 90 ημέρες
 • 2η κατηγορία επιδότησης: Δάνεια με οφειλές πάνω από 90 ημέρες
 • 3η κατηγορία επιδότησης: Δάνεια σε καταγγελία.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης καταγγελμένης οφειλής, τα κριτήρια επιλεξιμότητας του αιτούντος εφαρμόζονται με βάση την οφειλή που παρουσιάζει το μεγαλύτερο υπόλοιπο, ενώ εάν υπάρχει έστω και μία καταγγελμένη οφειλή στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό, ανεξαρτήτως ποσού, τότε εφαρμόζονται τα κριτήρια της κατηγορίας της καταγγελμένης οφειλής.

Χαρακτηριστικά Επιδότησης

Η επιδότηση του Δημοσίου:

 • ισχύει για 9 μήνες και διαφοροποιείται ανά τρίμηνο,
 • καθορίζεται σε επίπεδο πελάτη ανά Τράπεζα, βάσει της κατηγοριοποίησης της οφειλής
 • δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο όριο που τίθεται ανά κατηγορία
 • οφειλής.

Κατηγορία Οφειλής

Ποσοστό επιδότησης για το Α’ Τρίμηνο

Ποσοστό επιδότησης για το Β’ Τρίμηνο

Ποσοστό επιδότησης για το Γ’ Τρίμηνο

Μέγιστο ποσό επιδότησης ανά οφειλή

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Ενήμερες οφειλές ή σε καθυστέρηση για χρονικό διάστημα ≤ 90 ημερών

90%

80%

70%

600€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β Οφειλές σε καθυστέρηση για χρονικό διάστημα > 90 ημερών

80%

70%

60%

500€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Καταγγελμένες οφειλές

60%

50%

30%

300€

 

Καταβολή της επιδότησης:

 • Προκειμένου να αρχίσει η καταβολή της επιδότησης:
  • ανοίγεται αυτόματα ειδικός ακατάσχετος λογαριασμός και
  • τακτοποιούνται τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές ως εξής:
 • για οφειλές που βρίσκονται σε καθυστέρηση <=90 ημερών τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές είτε εξοφλούνται από τον πελάτη είτε προστίθενται στο άληκτο κεφάλαιο του δανείου και επιμερίζονται στις υπόλοιπες δόσεις
 • για οφειλές που βρίσκονται σε καθυστέρηση >90 ημερών ή έχουν καταγγελθεί λαμβάνει χώρα αναδιάρθρωση της οφειλής μετά από συμφωνία του πελάτη με το χρηματοδοτικό φορέα εντός του χρονικού διαστήματος που τίθεται, δηλαδή μέχρι 31/12/2020.
 • Η πλατφόρμα του προγράμματος αποστέλλει ενημέρωση για την πίστωση του ακατάσχετου λογαριασμού με το επιδοτούμενο ποσό.
 • Ο οφειλέτης καλύπτει το υπόλοιπο ποσό της δόσης και τυχόν ασφάλιστρα/λοιπά έξοδα που βαρύνουν την οφειλή.
 • Σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί αναστολή δόσεων, δυνάμει της 30.03.2020 Π.Ν.Π., η επιδότηση δόσης για το σύνολο των οφειλών στην τράπεζα ξεκινά μετά την ολοκλήρωση της χορηγηθείσας αναστολής, το αργότερο έως 31/12/2020, εκτός αν ο οφειλέτης ζητήσει τη διακοπή της

Περίοδος επιτήρησης

Η περίοδος επιτήρησης ξεκινά αμέσως μετά τη λήξη της επιδότησης. Η διάρκειά της διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία επιδότησης στην οποία ανήκετε:

 • 1η κατηγορία επιδότησης: Περίοδος επιτήρησης 6 μήνες.
 • 2η κατηγορία επιδότησης: Περίοδος επιτήρησης 12 μήνες.
 • 3η κατηγορία επιδότησης: Περίοδος επιτήρησης 18 μήνες.
 • Δάνεια με μη μηνιαία συχνότητα αποπληρωμής, σε οποιαδήποτε κατηγορία:12 μήνες

Διαδικασία Επιδότησης

Η υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα διεξάγεται ηλεκτρονικά με κωδικούς TAXISnet μέσω ειδικής πλατφόρμας στη σελίδα του προγράμματος www.keyd.gov.gr μέχρι τις 30/09/2020.

Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής μόνο μίας αίτησης από τον δικαιούχο. Σε περίπτωση περισσότερων συγκύριων στην κύρια κατοικία, μπορεί να υποβληθεί αίτηση από έναν από αυτούς.

Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση συμβούλου, με αμοιβή 250€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ανά χρηματοδοτικό φορέα. Η αμοιβή του συμβούλου  προστίθεται στο ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου, επιμερίζεται και αποπληρώνεται καθ’ όλη τη διάρκειά του. Τυχόν έξοδα για την πίστωση του λογαριασμού του βαρύνουν το σύμβουλο.

 Διακοπή επιδότησης

Η επιδότηση διακόπτεται εφόσον δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα συνολικό ποσό οφειλής που βαρύνει τον πελάτη ύψους € 150, είτε κατά την διάρκεια της επιδότησης είτε για το χρονικό διάστημα παρακολούθησης.

Στην περίπτωση αυτή το ποσό της επιδότησης επιστρέφεται στο Δημόσιο από τον πελάτη εντόκως από το χρόνο καταβολής του.

Διαδικασία της αίτησης

Α. Υποβολή της αίτησης

Υποβάλλετε online την αίτησή σας στην πλατφόρμα του προγράμματος για επιδότηση δόσεων των δανείων με εξασφάλιση την κύρια κατοικία (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης):

 1. Συνδέεστε με τους κωδικούς σας TAXISnet.
 2. Συμπληρώνετε τα απαραίτητα στοιχεία για εσάς και την κύρια κατοικία σας. Εάν έχετε σύζυγο ή εξαρτώμενα μέλη ή έχετε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με κάποιο πρόσωπο, συμπληρώνετε κα τα δικά τους στοιχεία.
 3. Δηλώνετε την κύρια κατοικία σας.
 4. Δηλώνετε τις καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα σας στο εξωτερικό.
 5. Υποβάλλετε οριστικά την αίτησή σας.

Μπορείτε να υποβάλετε μόνο μία αίτηση.

Η επιλεξιμότητά σας αξιολογείται σε επίπεδο οικογένειας. Γι’ αυτό τα μέλη της οικογένειάς σας (σύζυγος, πρόσωπο με το οποίο έχετε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, εξαρτώμενα μέλη) είναι απαραίτητο να συναινέσουν στην άρση του φορολογικού απορρήτου τους.

Λαμβάνετε μήνυμα που σας ενημερώνει σχετικά.

Για να συναινέσουν, τα μέλη της οικογένειάς σας συνδέονται στην πλατφόρμα του προγράμματος με τους δικούς τους κωδικούς TAXISnet

 1. Αυτόματοι έλεγχοι και μεταβίβαση αίτησης

Η πλατφόρμα με αυτοματοποιημένες διαδικασίες ανακτά στοιχεία από βάσεις δεδομένων, διενεργεί ελέγχους και διαβιβάζει την αίτηση στους χρηματοδοτικούς φορείς.

 1. Παροχή στοιχείων δανειοληπτών

Η Τράπεζα αντλεί και παρέχει στην πλατφόρμα στοιχεία οφειλών με εξασφάλιση κατοικία, στοιχεία προσημειωμένων ακινήτων και στοιχεία καταθέσεων /επενδυτικών προϊόντων του αιτούντος.

 1. Σύνδεση αιτήματος με κύρια κατοικία

Από την πλατφόρμα πραγματοποιείται σύνδεση της κύριας κατοικίας του αιτούντα με το ακίνητο που συνδέεται με τις οφειλές. Σε περίπτωση που δεν καταστεί αυτό εφικτό ενημερώνεται ο αιτών μέσω e-mail να το πράξει.

 1. Προέγκριση επιδότησης Δημοσίου

Η πλατφόρμα πραγματοποιεί αρχικό έλεγχο των στοιχείων, εντοπίζει τις οφειλές που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα  και  προεγκρίνει αυτόματα την επιδότηση για το σύνολο των οφειλών, ενημερώνοντας παράλληλα και την Τράπεζα.

 1. Έλεγχος στοιχείων προς επιδότηση οφειλών

Ο χρηματοδοτικός φορέας ελέγχει τα στοιχεία των προς επιδότηση οφειλών, ανοίγει ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό για την αποκλειστική εξυπηρέτηση κάθε οφειλής και εφόσον απαιτείται:

 • Για οφειλές με καθυστέρηση έως και 90 ημέρες: οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προστίθενται στο άληκτο κεφάλαιο του δανείου και επιμερίζονται στις υπόλοιπες δόσεις.
 • Για οφειλές με μεγαλύτερη καθυστέρηση ή καταγγελμένες: ρυθμίζονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Για την επίτευξη ρύθμισης μπορείτε να καλέσετε στο 210 7491800.
 1. Τελική έγκριση επιδότησης

Η πλατφόρμα διενεργεί αυτοματοποιημένους ελέγχους και εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας, η αίτηση εγκρίνεται και αποστέλλεται σχετική ενημέρωση στον αιτούντα για την οριστική ένταξη του στο πρόγραμμα.

 1. Καταβολή επιδότησης και παρακολούθηση πληρωμών

Το δημόσιο καταβάλει μηνιαία το επιδοτούμενο ποσό για κάθε οφειλή στον ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό και η πλατφόρμα ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα.

Η τράπεζα ενημερώνει την πλατφόρμα του προγράμματος ότι η πληρωμή του υπόλοιπου ποσού έγινε σωστά και έγκαιρα.

Η πλατφόρμα του προγράμματος παρακολουθεί την πληρωμή των δόσεων του δανείου σας, τόσο κατά την περίοδο επιδότησης όσο και κατά την περίοδο επιτήρησης.

Εάν εντοπίσει ότι συντρέχουν λόγοι για διακοπή και υποχρέωση επιστροφής της επιδότησης στο Δημόσιο, παράγει τη βεβαίωση διακοπής. Σας ενημερώνει για τη διακοπή της επιδότησης των δόσεων του δανείου σας και την υποχρέωσή σας να επιστρέψετε τα ποσά της επιδότησης που έχετε λάβει, συν τον νόμιμο τόκο που αναλογεί.

Στη συνέχεια ενημερώνει σχετικά και την τράπεζα.

Στην ιστοσελίδα www.keyd.gov.gr μπορείτε να βρείτε τον Οδηγό χρήσης της πλατφόρμας του προγράμματος ενώ μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήματα ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα www.keyd.gov.gr/#contact

Αναλυτική ενημέρωση για το πρόγραμμα θα βρείτε  στο www.keyd.gov.gr/covid19-gefyra-yliko/