Προστασία Κύριας Κατοικίας

Οι πολίτες μπορούν να προστατεύσουν την 1η κατοικία τους, μέσω της ευνοϊκής ρύθμισης των οφειλών που την απειλούν. Αυτό επιτυγχάνεται με το Ν. 4605/2019 περί Προγράμματος Επιδότησης Αποπληρωμής Στεγαστικών και Επιχειρηματικών Δανείων με Υποθήκη σε Κύρια Κατοικία. Μπορείτε να υποβάλετε αιτήσεις μέχρι 30 Απριλίου 2020

Με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν τον Αύγουστο και το Νοέμβριο του 2019, δεν απαιτείται πλέον η προσκόμιση κανενός δικαιολογητικού για την υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (καταργήθηκε η υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού βαρών και του εντύπου ΑΑ ΓΗΣ).

Επίσης από 18 Νοεμβρίου 2019 έγιναν βελτιώσεις στο Νόμο 4605/2019 προκειμένου περισσότεροι δικαιούχοι να μπορούν να ενταχτούν στις προστατευτικές πρόνοιες του νόμου. Δείτε τις βελτιώσεις.

Η ΕΓΔΙΧ έχει σχεδιάσει και υποστηρίζει την ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης αιτήσεων, η οποία αναπτύχθηκε και φιλοξενείται στις υποδομές της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.). Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους