Α

Αίτηση Δανείου
Η αίτηση με την οποία κάποιο φυσικό πρόσωπο ζητάει να χρηματοδοτηθεί από χρηματοπιστωτικό οργανισμό για συγκεκριμένο σκοπό, όπως π.χ. η απόκτηση κυρίας κατοικίας.
Ανεξόφλητο κεφάλαιο
το υπόλοιπο ποσό του κεφαλαίου του Δανείου που οφείλεται, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει και μη καταβληθέντες τόκους.
Αντικειμενική αξία
Η αξία του ακινήτου, όπως προκύπτει βάσει του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού, που καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της τιμής εκκίνησης της αξίας ενός ακινήτου με συντελεστές καθορισμένους από την Πολιτεία, οι οποίοι αφορούν στοιχεία του ακινήτου, π.χ. συντελεστής ορόφου, επιφανείας, παλαιότητας κ.λ.π. Αναγράφεται επί των συμβολαίων αγοράς και επί τούτης υπολογίζονται και οι όποιοι φόροι, το τέλος του υποθηκοφυλακείου αλλά και οι αμοιβές του δικηγόρου και του συμβολαιογράφου.
Αξιολόγηση Αιτήματος Δανείου
Το στάδιο που ακολουθεί την αίτηση παροχής στεγαστικού δανείου δεν είναι άλλο από την αξιολόγησή του. Προκειμένου η τράπεζα να αποφασίσει για το εάν θα αναλάβει το ρίσκο της χρηματοδότησης, εξετάζονται τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος, αλλά και η συναλλακτική συμπεριφορά και συνέπειά του μέσω του συστήματος "Τειρεσίας".
Απόσβεση Κεφαλαίου
Η σταδιακή μείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου κατά την αποπληρωμή του δανείου. Η καταβολή κάθε τοκοχρεολυτικής δόσης επιφέρει απόσβεση κεφαλαίου ίση με το ποσό κεφαλαίου που περιλαμβάνεται στη δόση αυτή.
Αρραβώνας
Τα χρήματα που προκαταβάλλονται για την κράτηση του σπιτιού. Το ποσό αυτό αφαιρείται από την τελική τιμή του σπιτιού.
Ασφάλεια ακινήτου
Πρόκειται για ασφάλιση του προσημειωμένου ακινήτου έναντι κινδύνων πυρκαγιάς, σεισμού και έκρηξης ή έναντι οποιουδήποτε άλλου κινδύνου, η οποία πραγματοποιείται με έξοδα του δανειολήπτη και διαρκεί όσο και το δάνειο. Αποτελεί εφαρμογή του, προβλεπόμενου από τον νόμο, (άρ. 1285 του Α.Κ.) σχετικού δικαιώματος του δανειστή (δηλ. του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος), και συνιστά προϋπόθεση χορήγησης του στεγαστικού δανείου.

Β

Βάρη
Περιορισμοί στην κυριότητα ακινήτου. Πρόκειται για την υποθήκη (ή την προσημείωση υποθήκης) και τα άλλα εμπράγματα δικαιώματα πάνω στο ακίνητο υπέρ κάποιου τρίτου. Όλα τα βάρη πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα βιβλία Βαρών του οικείου Υποθηκοφυλακείου ή/και Κτηματολογικού Γραφείου.

Δ

Δανειακή σύμβαση
Η σύμβαση με την οποία το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μεταβιβάζει στον δανειζόμενο ένα συγκεκριμένο ποσό χρημάτων (το οποίο όμως συμφωνείται πως θα καταβληθεί σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο, δηλαδή μετά την πιστοποίηση εγγραφής της πρώτης προσημείωσης) και εκείνος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποδώσει έντοκα το ποσό αυτό με τους όρους που συμφωνούνται στη σύμβαση.
Δανειολήπτης
Το φυσικό πρόσωπο το οποίο λαμβάνει το δάνειο από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό και αναλαμβάνει έτσι την υποχρέωση να το αποπληρώσει έντοκα εντός της προσυμφωνηθείσας περιόδου. Ενδέχεται ο δανειολήπτης να είναι παραπάνω από ένα άτομα.
Δανειστής
Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός, ο οποίος χορηγεί σε φυσικό πρόσωπο ορισμένο ποσό χρημάτων με τη μορφή δανείου και έχει απαίτηση για την επιστροφή του ποσού αυτού εντόκως.
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
Ο τιμάριθμος που ουσιαστικά απεικονίζει την αύξηση των τιμών στην αγορά των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή δημοσιεύεται περιοδικά από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και αναδημοσιεύεται στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο.
Δόση
Η δόση του δανείου που καταβάλλεται κάθε μήνα προς αποπληρωμή του Δανείου, η οποία περιλαμβάνει καταβολή κεφαλαίου (χρεωλύσιου) και τόκων

Ε

Εγγυητής
Το φυσικό πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει την υποχρέωση απέναντι στον δανειστή (χρηματοπιστωτικό ίδρυμα) να αποπληρώσει το δάνειο σε περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην αναληφθείσα υποχρέωσή του. Ενδέχεται ο εγγυητής να είναι παραπάνω από ένα άτομα.
Εθνικό Κτηματολόγιο
Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι η νέα υπηρεσία η οποία σταδιακά θα αντικαταστήσει τα Υποθηκοφυλακεία. Η βασική διαφορά των δύο είναι ότι το Υποθηκοφυλακείο καταγράφει και ενημερώνει την περιουσιακή μερίδα των πολιτών (ανά πολίτη καταγραφή, αγοροπωλησίες ακινήτων, υποθήκες – προσημειώσεις, κατασχέσεις, διεκδικήσεις, βάρη κτλ) ενώ το Κτηματολόγιο καταγράφει τα ακίνητα της κάθε περιφέρειας και αυτούς οι οποίοι τα κατείχαν ή τα κατέχουν (ανά ακίνητο καταγραφή). Το Εθνικό Κτηματολόγιο αντικαθιστά τα Υποθηκοφυλακεία στις περιοχές που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κτηματογράφησης. Στις περιοχές των οποίων η κτηματογράφηση είναι ακόμα σε εξέλιξη λειτουργούν παράλληλα Υποθηκοφυλακείο και Γραφείο Κτηματογράφησης.
ΕΚΤ ή ECB
"Επιτόκιο Ε.Κ.Τ." για τον εκάστοτε ημερολογιακό μήνα σημαίνει το τελευταίο επιτόκιο το οποίο καθορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο (ή οποιοδήποτε άλλο όργανο που ενδεχομένως θα ορισθεί μελλοντικά) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) για τον καθορισμό της θέσης της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως αυτό αναγράφεται στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση αυτής (http://www.ecb.int) στο κεφάλαιο "Main refinancing operations Minimum bid rate" και μπορεί να μεταβληθεί από καιρού εις καιρόν, ή οποιοδήποτε άλλο επιτόκιο το οποίο θα αποφασίσει να εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως μέσο καθορισμού της θέσης της νομισματικής πολιτικής της.
Εκταμίευση Δανείου
Μετά την έγκριση της αίτησης του δανείου, η τράπεζα αποδίδει το ποσό του δανείου στον πελάτη. Συνήθως η εκταμίευση γίνεται με πίστωση του λογαριασμού του πελάτη και με έκδοση τραπεζικής επιταγής στο όνομα του δικαιούχου (π.χ. πωλητή ακινήτου, εργολάβου, μηχανικού κλπ.).
Εκτίμηση Ακινήτου
Ο τεχνικός έλεγχος που γίνεται σε ακίνητο προκειμένου να διαπιστωθεί η σύμφωνη με τους πολεοδομικούς κανόνες κατασκευή του και να εκτιμηθεί η εμπορική του αξία. Η εκτίμηση του ακινήτου πραγματοποιείται από αρχιτέκτονα ή μηχανικό.
Έλεγχος Τίτλων
Νομικός έλεγχος, που πραγματοποιείται από πληρεξούσιο δικηγόρο στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο και συνίσταται σε έλεγχο των τίτλων του ακινήτου.
Εμπορική Αξία
Είναι η πραγματική αξία του ακινήτου στην αγορά και ορίζεται 100% από την προσφορά και την ζήτηση.
Εξάλειψη Προσημείωσης Υποθήκης
Με την ολοσχερή αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου καθίσταται εφικτή η εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης, η οποία είχε εγγραφεί για τη χορήγηση του δανείου. Η σχετική διαδικασία προϋποθέτει την ανάκληση της απόφασης με την οποία είχε διαταχθεί η εγγραφή της προσημείωσης, η οποία πραγματοποιείται ενώπιον δικαστή. Δυνάμει της εκδιδόμενης απόφασης, η οποία μεταγράφεται στο οικείο Υποθηκοφυλακείο και/ή Κτηματολογικό Γραφείο, πραγματοποιείται η εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης από τα βιβλία Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου ή/και του Κτηματολογικού Γραφείου. Τα έξοδα της διαδικασίας βαρύνουν τον δανειολήπτη.
Έξοδα Εκτίμησης Ακινήτου
Υπολογίζονται ανάλογα με το ύψος του δανείου.
Έξοδα μεταγραφής συμβολαίου
Τα έξοδα μεταγραφής του συμβολαίου αγοραπωλησίας στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο, τα οποία ανέρχονται σε 4,75 της χιλίοις επί του τιμήματος ή της αντικειμενικής αξίας του αγοραπωλητήριου συμβολαίου ανάλογα με το ποια αξία είναι μεγαλύτερη.
Έξοδα Προόδου Εργασιών
Αφορούν κάθε πιστοποίηση που πραγματοποιεί ο μηχανικός της Τράπεζας για την πορεία κατασκευής του ακινήτου.
Έξοδα Εγγραφής Προσημείωσης
Υπολογίζονται επί του ποσού του δανείου και καταβάλλονται στο Υποθηκοφυλακείο.
Επιτόκιο
Το ποσοστό βάσει του οποίου υπολογίζεται ο οφειλόμενος τόκος επί του κεφαλαίου σε ετήσια βάση και το οποίο εκφράζεται επί τοις εκατό (%).
Επιτόκιο Αναφοράς
Αφορά στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο. Το Επιτόκιο Αναφοράς είναι η βάση με την οποία υπολογίζεται το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο. Στον Δείκτη αυτόν προστίθεται το περιθώριο κέρδους για την διαμόρφωση του τελικού κυμαινόμενου επιτοκίου.
Επιτόκιο Υπερημερίας
Είναι το επιτόκιο βάσει του οποίου υπολογίζονται οι τόκοι επί ληξιπρόθεσμων οφειλών. Το Επιτόκιο Υπερημερίας είναι μεγαλύτερο από το συμβατικό επιτόκιο. Το τελικό ποσό επιβάρυνσης εξαρτάται από το χρονικό διάστημα καθυστέρησης πληρωμής της οφειλής.
Euribor Μηνός
Είναι το επιτόκιο, το οποίο καθορίζεται για περίοδο ενός μηνός, δημοσιεύεται από την Ένωση Τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναδημοσιεύεται στην οθόνη του πρακτορείου REUTERS.
Euribor 3 Μηνών
Είναι το επιτόκιο, το οποίο καθορίζεται για περίοδο 3 μηνών, δημοσιεύεται από την Ένωση Τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναδημοσιεύεται στην οθόνη του πρακτορείου REUTERS
Euribor 6 Μηνών
Είναι το επιτόκιο, το οποίο καθορίζεται για περίοδο 6 μηνών, δημοσιεύεται από την Ένωση Τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναδημοσιεύεται στην οθόνη του πρακτορείου REUTERS.
Euribor 12 Μηνών
Είναι το επιτόκιο, το οποίο καθορίζεται για περίοδο 12 μηνών, που δημοσιεύεται από την Ένωση Τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναδημοσιεύεται στην οθόνη του πρακτορείου REUTERS.

Κ

Κάθετη Ιδιοκτησία
Είναι η χωριστή (διηρημένη, αποκλειστική) κυριότητα οικοδομής που είναι κτισμένη μαζί με άλλη ή άλλες στο ίδιο οικόπεδο, συνδυασμένη με συγκυριότητα στο οικόπεδο αυτό καθώς και στα κοινά μέρη των οικοδομών και με κοινωνία των δικαιούχων των επιμέρους κάθετων ιδιοκτησιών. Μια συμβολαιογραφική πράξη που ορίζει τις ξεχωριστές ιδιοκτησίες (π.χ. διαμερίσματα) οι οποίες βρίσκονται σε ένα οικόπεδο.
Κτηματολογικό Γραφείο
Υπηρεσία που αντικαθιστά τα Υποθηκοφυλακεία στις περιοχές που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κτηματογράφησης. Στις περιοχές στις οποίες η κτηματογράφηση είναι ακόμα σε εξέλιξη λειτουργούν παράλληλα Υποθηκοφυλακείο και Γραφείο Κτηματογράφησης.
Κυμαινόμενη Περίοδος
Κυμαινόμενη Περίοδος είναι η χρονική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο υπολογισμός των δόσεων του δανείου γίνεται βάσει του ισχύοντος τότε κυμαινόμενου επιτοκίου.
Κυμαινόμενο Επιτόκιο
Είναι το επιτόκιο που αποτελείται από ένα δεδομένο Επιτόκιο Αναφοράς το οποίο μεταβάλλεται και ένα "περιθώριο", που καθορίζεται από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου. Το Κυμαινόμενο επιτόκιο μεταβάλλεται ανάλογα με τη διακύμανση του Επιτοκίου Αναφοράς.

Μ

Μέγιστο/Ελάχιστο Ποσό Δανείου
Το μέγιστο και το ελάχιστο κεφάλαιο δανεισμού, ανεξαρτήτως της αξίας του ακινήτου.
Μέγιστη/Ελάχιστη Διάρκεια Αποπληρωμής
Η μέγιστη/ελάχιστη διάρκεια αποπληρωμής (σε έτη) που μπορεί να ορίσει ο δάνειο λήπτης κατά τη σύναψη του δανείου.
Μερική Πρόωρη Εξόφληση ή Πρόωρη Αποπληρωμή
Η πρόωρη καταβολή ποσού, μεγαλύτερου από την εκάστοτε οφειλόμενη δόση αλλά μικρότερου από το 100% του οφειλόμενου κεφαλαίου του δανείου, με την οποία εξοφλείται μερικώς το δάνειο.
Μηνιαίος Λογαριασμός
Οι Τράπεζες απoστέλoυv στoυς κατόχους τον μηνιαίο λογαριασμό (ή statement) στον οποίο και απεικονίζονται όλες οι συναλλαγές της μηνιαίας περιόδου, οι τόκοι, τα έξοδα, το υπόλοιπο οφειλής, το ποσό της ελάχιστης δόσης και η ημερομηνία καταβολής.

Ν

Νομικά έξοδα
Η αμοιβή του δικηγόρου για: 1) τον έλεγχο τίτλων του ακινήτου στο Υποθηκοφυλακείο ή/και Κτηματολογικό Γραφείο, 2) την παράστασή του κατά την υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας, 3) σε περίπτωση λήψης στεγαστικού δανείου την παράστασή του ενώπιον του δικαστηρίου κατά τη διαδικασία εγγραφής της προσημείωσης υποθήκης καθώς και 4) την παράστασή του ενώπιον του δικαστηρίου μετά την ολοσχερή εξόφληση του δανείου, κατά τη διαδικασία εξάλειψης της προσημείωσης.

Ο

Ολική Πρόωρη Εξόφληση ή Πρόωρη Αποπληρωμή
Η πρόωρη καταβολή του συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου του δανείου, η οποία επιφέρει την πλήρη εξόφληση του δανείου.
Ονομαστικό Επιτόκιο
Το βασικό επιτόκιο που αναγράφεται στη σύμβαση του δανείου. Στο επιτόκιο αυτό προστίθεται η εισφορά του Ν. 128/75 (0.12%).
Οριζόντια Ιδιοκτησία
Η διηρημένη κατ' όροφο ή κατά μέρος ορόφου ιδιοκτησία επί ενός οικοδομήματος. Πρόκειται για ανεξάρτητη ιδιοκτησία, η οποία καταλαμβάνει το σύνολο ή μέρος ορόφου ενός κτίσματος, και η οποία χαρακτηρίζεται από διαφορετικό ιδιοκτησιακό ή/και νομικό καθεστώς έναντι των λοιπών ιδιοκτησιών του ιδίου κτίσματος. Ο κύριος (ιδιοκτήτης) της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας έχει ποσοστό κυριότητας και επί των κοινοχρήστων χώρων του οικοδομήματος και επί του οικοπέδου. Οριζόντιες ιδιοκτησίες ενός οικοδομήματος είναι τα διαμερίσματα, οι αποθήκες και οι κλειστές θέσεις στάθμευσης.

Π

Περιθώριο Κέρδους
Είναι το ποσοστό που προσθέτει η τράπεζα στη βάση επιτοκίου (Euribor, Libor, ΕΚΤ) για τη διαμόρφωση του κυμαινόμενου επιτοκίου.
Περίοδος Δανείου
Η χρονική περίοδος εντός της οποίας ο δανειζόμενος θα πρέπει να καταβάλλει στον Δανειστή (Τράπεζα) το κεφάλαιο του δανείου και τους τόκους που αναλογούν σ' αυτό.
Περίοδος Χάριτος
Η χρονική περίοδος που επιτρέπει η τράπεζα στο δανειολήπτη να μην εξοφλεί τις συμφωνημένες δόσεις του δανείου.Η περίοδος χάριτος μπορεί να είναι άτοκη ή έντοκη. Εάν η περίοδος χάριτος είναι έντοκη, τότε ο δανειολήπτης εξοφλεί μόνο τους τόκους οι οποίοι αντιστοιχούν στην περίοδο χάριτος, χωρίς να μειώνεται το κεφάλαιο. Μετά το πέρας της περιόδου χάριτος αρχίζει η εξόφληση των τοκοχρεωλυτικών δόσεων.
Πιστοληπτική Ικανότητα
Η εκτίμηση της ικανότητας του δανειολήπτη να αποπληρώσει το στεγαστικό δάνειο με βάση τους όρους του δανείου. Συνήθως, οι παράγοντες που αξιολογεί η τράπεζα για να αποφασίσει την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη είναι τα οικονομικά, επαγγελματικά, περιουσιακά και οικογενειακά του στοιχεία, καθώς και το πιστωτικό του ιστορικό. Εάν η τράπεζα κρίνει την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη ανεπαρκή για τη χορήγηση του δανείου, τότε μπορεί είτε να αρνηθεί τη χορήγηση του δανείου, είτε να απαιτήσει την παροχή επιπλέον εγγυήσεων, όπως ενός εγγυητή, ή ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων.
Πλήρης Κυριότητα
Όταν η ψιλή κυριότητα και η επικαρπία ανήκουν σε ένα πρόσωπο. Δηλαδή το πρόσωπο αυτό έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το ακίνητο και να κερδίσει από αυτό ή ακόμη και να το πουλήσει μόνος του. Επίσης είναι υπόχρεος για την καταβολή των φόρων. O έχων πλήρη κυριότητα επί ακινήτου μπορεί να το διαθέτει κατά την αρέσκεια του και με όποιο τρόπο επιθυμεί, εφ' όσον αυτό δεν προσκρούει στο νόμο.
Ποσοστό Δανεισμού επί της Αξίας του Ακινήτου
Οι τράπεζες ορίζουν το ελάχιστο καθώς και το μέγιστο ποσοστό επί της εμπορικής αξίας του ακινήτου το οποίο μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσο του δανείου.
Ποσό Προσημείωσης
Το ποσό της προσημείωσης είναι πάντοτε μεγαλύτερο από εκείνο της απαίτησης, δηλαδή του κεφαλαίου του δανείου, διότι το συγκεκριμένο βάρος εγγράφεται σε εξασφάλιση όχι μόνο του κεφαλαίου του δανείου, αλλά και των τόκων (συμβατικών και υπερημερίας), τυχόν εξόδων καθώς και αμοιβών. Είθισται οι τράπεζες να υπολογίζουν το ποσό της προσημείωσης στο 120% περίπου επί του χορηγούμενου ποσού του δανείου.
Πράξη Σύστασης Οριζόντιας Ιδιοκτησίας
Η συμβολαιογραφική πράξη με την οποία συστήνονται διηρημένες οριζόντιες ιδιοκτησίες και η οποία θεμελιώνει την κυριότητα ενός ή περισσοτέρων προσώπων επί των συντεινόμενων ιδιοκτησιών. Η πράξη σύστασης μπορεί να γίνει είτε από τον ιδιοκτήτη (για ήδη ανεγερθέντα ή μελλοντικά κτίσματα), είτε μεταξύ οικοπεδούχου και εργολάβου, σε περίπτωση ύπαρξης οικοπέδου που δίνεται ως αντιπαροχή.
Προσημείωση Υποθήκης
Είναι το δικαίωμα προτίμησης έναντι τρίτων δανειστών για εγγραφή υποθήκης, που παραχωρείται από το Δανειζόμενο ή (και) τον Εγγυητή υπέρ του Δανειστή (Τράπεζα) επί ορισμένου ακινήτου / ορισμένων ακινήτων του(ς) προς εξασφάλιση των απαιτήσεων του Δανειστή από τη σύμβαση δανείου. Προκειμένου να καταβληθεί τελικά το δάνειο, απαιτείται η εγγραφόμενη υπέρ της Τράπεζας προσημείωση να είναι "πρώτης τάξης", δηλαδή να είναι το πρώτο βάρος που εγγράφεται επί του συγκεκριμένου ακινήτου. Η προσημείωση υποθήκης εγγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό γραφείο.
Προστασία Επιτοκίου
Ορισμένα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο προστατεύουν το δανειολήπτη από ανόδους των επιτοκίων με τα οποία είναι συνδεδεμένα (π.χ. Euribor), καθορίζοντας ένα ανώτατο όριο αύξησης του επιτοκίου του δανείου.
Προστασία Δόσης
Πολλές τράπεζες προσφέρουν προγράμματα προστασίας πληρωμών στεγαστικών δανείων. Πρόκειται για ένα είδος ασφάλισης, σύμφωνα με το οποίο η Τράπεζα αναλαμβάνει να καλύψει τις μηνιαίες δόσεις αποπληρωμής του δανείου σε περίπτωση που ο δανειολήπτης καταστεί ανίκανος να ανταποκριθεί σε αυτές λόγω μακροχρόνιας διακοπής εργασίας εξαιτίας απόλυσης, ακούσιας ανεργίας, ατυχήματος και λοιπών λόγων υγείας. Το κόστος συμμετοχής σε αυτά τα προγράμματα υπολογίζεται με τη μορφή ποσοστού επί των μηνιαίων δόσεων αποπληρωμής του δανείου. Όπως και με κάθε τραπεζικό προϊόν, ο καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώνεται προσεκτικά για το ακριβές κόστος καθώς και τις καλύψεις των προγραμμάτων προστασίας πληρωμών στεγαστικών δανείων.
Πρόωρη Εξόφληση ή Αποπληρωμή
Η δυνατότητα που παρέχεται στο δανειζόμενο να εξοφλήσει πρόωρα, το σύνολο ή μέρος του οφειλόμενου κεφαλαίου του δανείου του.

Σ

ΣΕΠΠΕ - Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Πραγματικής Επιβάρυνσης
Το ΣΕΠΠΕ αντικατοπτρίζει υπό τη μορφή ποσοστού επί τοις εκατό, τη συνολική, σε ετήσια βάση, επιβάρυνση που θα έχει ο δανειολήπτης από μία συγκεκριμένη πιστωτική σύμβαση (δάνειο ή κάρτα) η οποία περιλαμβάνει και άλλες χρεώσεις πέραν του επιτόκιου (πχ. εισφορά Ν.128/75, ετήσια συνδρομή, χρησιμοποιηθέν κεφάλαιο, έξοδα δανείου κλπ.) Σε κάθε σύμβαση είναι απαραίτητη η αναφορά συγκεκριμένου παραδείγματος υπολογισμού ΣΕΠΠΕ.
Σταδιακή Εκταμίευση
Κατάλληλο για περιπτώσεις ανέγερσης κατοικίας, αγοράς κατοικίας υπό ανέγερση ή επισκευής κατοικίας δανειολήπτης έχει το δικαίωμα να εκταμιεύει σταδιακά το συνολικό κεφάλαιο δανεισμού, ανάλογα με τις ανάγκες του. Στην περίπτωση αυτή, οι δόσεις διαμορφώνονται με βάση το εκταμιευθέν ποσό. Επίσης, οι τόκοι υπολογίζονται επί του εκταμιευθέντους κεφαλαίου και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου δανεισμού.
Σταθερή Περίοδος
Σταθερή Περίοδος είναι η χρονική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο υπολογισμός των δόσεων του δανείου πραγματοποιείται βάσει του συμφωνηθέντος σταθερού επιτοκίου.
Σταθερό Επιτόκιο
Είναι το επιτόκιο το οποίο παραμένει αμετάβλητο για τη διάρκεια που έχει καθοριστεί ως σταθερή στην εκάστοτε δανειακή σύμβαση.
Στεγαστικό Δάνειο
Δανεισμός χρηματικού ποσού (κεφαλαίου) από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με σκοπό την απόκτηση οικοπέδου ή απόκτηση, ανέγερση, αποπεράτωση, επισκευή κατοικίας. Ο δανειολήπτης αναλαμβάνει την υποχρέωση σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να αποπληρώσει το κεφάλαιο μαζί με το ποσό που αντιστοιχεί στους τόκους. Σε εξασφάλιση της χρηματοδότησης ο δανειολήπτης συναινεί στην παραχώρηση προσημείωσης υποθήκης υπέρ του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.
Σύμβαση Δανείου
Η σύμβαση με την οποία το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μεταβιβάζει στον δανειζόμενο ένα συγκεκριμένο ποσό χρημάτων (το οποίο όμως συμφωνείται πως θα καταβληθεί σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο, δηλαδή μετά την εγγραφή της προσημείωσης πρώτης τάξης) και εκείνος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποδώσει έντοκα το ποσό αυτό με τους όρους που συμφωνούνται στη σύμβαση.
Συμβατικός Τόκος
Τόκος επί του χρησιμοποιηθέντος κεφαλαίου από την ημερομηνία χρέωσης τους, μέχρι την ημερομηνία εξόφλησής του.
Συμβόλαιο Αγοραπωλησίας
Είναι η συμβολαιογραφική πράξη με την οποία μεταβιβάζεται η κυριότητα ενός ακινήτου έναντι ορισμένου τιμήματος. Το συμβόλαιο αγοραπωλησίας περιγράφει διεξοδικά την ιδιοκτησία και το νομικό καθεστώς αυτής. Η μεταβίβαση του ακινήτου συντελείται με τη μεταγραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή/και Κτηματολογικό Γραφείο.
Συμβολαιογραφικά Έξοδα
Η αμοιβή του Συμβολαιογράφου για την σύνταξη του συμβολαίου αγοραπωλησίας. Τα έξοδα κυμαίνονται από 1,20% έως 2% επί του τιμήματος του συμβολαίου ή της αντικειμενικής αξίας του αγοραπωλητήριου συμβολαίου ανάλογα με το ποια αξία είναι μεγαλύτερη.
Συμβολαιογραφική Πράξη
Έγγραφο που συντάσσεται από τον Συμβολαιογράφο και συνιστά δημόσιο έγγραφο.
Συνοφειλέτης
Συνυπογράφει τη σύμβαση δανείου με το δανειολήπτη και αναλαμβάνει τις ίδιες ακριβώς υποχρεώσεις έναντι του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, δηλαδή ευθύνεται για την εμπρόθεσμη αποπληρωμή ολόκληρου του ποσού του δανείου. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο πληροί τα πιστοληπτικά κριτήρια του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, κύριος του προσημειούμενου ακινήτου ή τρίτος.

Τ

Τειρεσίας
Πρόκειται για μια εταιρεία που ιδρύθηκε από το σύνολο σχεδόν των ελληνικών τραπεζών με σκοπό την συγκέντρωση και διάθεση πληροφοριών σχετικά με την οικονομική συμπεριφορά επιχειρήσεων και ιδιωτών. Οι πληροφορίες αυτές προστατεύουν την πίστη και μείωση των επισφαλειών προς όφελος του τραπεζικού συστήματος αλλά και των ίδιων των συναλλασσόμενων.
Τεχνικός Έλεγχος
Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου, την ταύτιση των τίτλων με την πραγματικά θέση και κατάσταση του ακινήτου και την πρόοδο των εργασιών, στην περίπτωση που πρόκειται για ακίνητο προς ανέγερση ή επισκευή.
Τοκοχρεωλυτικές Δόσεις
Οι δόσεις του δανείου που υπολογίζονται με το τοκοχρεωλυτικό σύστημα βάσει του οποίου κάθε δόση περιέχει μέρος του κεφαλαίου που ο Δανειολήπτης έχει λάβει και τον τόκο που αναλογεί επί του οφειλόμενου κεφαλαίου.
Τραπεζικός Μεσολαβητής
Ανεξάρτητη αρχή η οποία συστάθηκε με πρωτοβουλία της ΕΕΤ. Ο τραπεζικός μεσολαβητής αναλαμβάνει τη διευθέτηση διαφορών μεταξύ καταναλωτών και οποιασδήποτε ελληνικής τράπεζας.

Υ

Υποθήκη
Πρόκειται για εμπράγματο δικαίωμα το οποίο εγγράφεται υπέρ του δανειστή επί ορισμένου ακινήτου του δανειολήπτη-οφειλέτη, για την εξασφάλιση της απαίτησής του. Δηλαδή σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν καταβάλλει στο δανειστή το οφειλόμενο ποσό, ο δανειστής έχει το δικαίωμα να εκπλειστηριάσει το ακίνητο και τελικά να ικανοποιήσει προνομιακά την απαίτησή του από το πλειστηρίασμα. Η σύσταση της υποθήκης γίνεται δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, το οποίο μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή/και Κτηματολογικό γραφείο. Ωστόσο, επειδή το κόστος της υποθήκης είναι υψηλό (ως προς τα συμβολαιογραφικά έξοδα), οι δανειστές αλλά και τα πιστωτικά ιδρύματα προκρίνουν τη λύση της προσημείωσης υποθήκης.
Υποθηκοφυλακείο
Η δημόσια υπηρεσία στην οποία φυλάσσονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας των ακινήτων, π.χ. συμβόλαια και κάθε πράξη εν γένει που επηρεάζει τη νομική κατάσταση ενός ακινήτου.