Καλώς ήλθατε στη UCI Ελλάς ΑΕΔΑΔΠ!

Η UCI Ελλάς ΑΕΔΑΔΠ με πλήρη επωνυμία «UCI Ελλάς Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Aπαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και διακριτικό τίτλο «UCI Greece Loan Management

Services» ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2017 και έχει στόχο τη διαχείριση απαιτήσεων που προκύπτουν

από στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια και πιστώσεις σε φυσικά πρόσωπα που χορηγούνται από

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με το νόμο 4354/2015.