Λύσεις Οριστικής Διευθέτησης

Η λύση που η UCI ΕΛΛΑΣ προτείνει σε περιπτώσεις που η αδυναμία αποπληρωμής κρίνεται μόνιμη και για την αποφυγή τυχόν νομικών ενεργειών κατά του δανειολήπτη (στην περίπτωση που το δάνειο πλέον βρίσκεται σε οριστική καθυστέρηση).

Παροχή υποστηρικτικής βοήθειας για την πώληση του προσημειωμένου ακινήτου.

Η UCI ΕΛΛΑΣ με την συναίνεση του δανειολήπτη, παρέχει τη δυνατότητα πώλησης του προσημειωμένου ακινήτου με την αρωγή εξωτερικού δικτύου, προς ολική ή μερική αποπληρωμή της οφειλής.*

Εθελοντική παράδοση ενυπόθηκου ακινήτου.

Ο δανειολήπτης ο οποίος δε μπορεί να ανταποκριθεί στους όρους αποπληρωμής ενυπόθηκου δανείου παραχωρεί οικειοθελώς (δηλαδή χωρίς να απαιτηθεί η προσφυγή σε δικαστικές ενέργειες από την πλευρά του ιδρύματος) την κυριότητα του υπέγγυου ακινήτου στο ίδρυμα.

* Οι Οριστικές λύσεις που περιγράφονται παραπάνω είναι ενδεικτικές και είναι αποτέλεσμα εξατομικευμένης μελέτης της κάθε μιας περίπτωσης, ανάλογα με τα στοιχεία που ο δανειολήπτης έχει προσκομίσει. Η δυνατότητα ύπαρξης τους στο σύνολο τους δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση ότι είναι και οι ενδεικνυόμενες σε όλους τους δανειολήπτες.