Νομοθεσία & Σύνδεσμοι

 Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

Ν. 4354/2015, Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
ΠΕΕ 118/19.5.2017, ΠΕΕ_153_08.01.2019, Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις
ΕΠΑΘ 195/1/29.7.2016 , Αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας