Νομοθεσία & Σύνδεσμοι

 Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013 – Κατάργηση της υπ’ αρ. 195/1/ 29.7.2016 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (Β’ 2376) Αριθμ. απόφ. 392/1/ 31.5.2021 (ΦΕΚ Β’ 2411/07-06-2021)

Ν. 4354/2015, Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
ΠΕΕ 118/19.5.2017, ΠΕΕ_153_08.01.2019, Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις
ΕΠΑΘ 195/1/29.7.2016 , Αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας