Επικαιροποίηση Στοιχείων και Εγγράφων Οφειλετών

Επικαιροποίηση στοιχείων Οφειλετών

Σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η UCI Ελλάς, υπό την ιδιότητά της ως Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, η οποία εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, υποχρεούται να τηρεί στα συστήματά της πλήρη, ορθά και επικαιροποιημένα στοιχεία πιστοποίησης της ταυτότητας των οφειλετών, καθώς και έγγραφα – δικαιολογητικά που επαληθεύουν τα στοιχεία ταυτοποίησης. Ειδικότερα, η UCI Ελλάς οφείλει να επικαιροποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τα προσωπικά στοιχεία και δικαιολογητικά των δανειοληπτών που τηρεί στα ηλεκτρονικά και φυσικά αρχεία της, ώστε να διασφαλίσει την ορθότητα και πληρότητά τους.

Η διαδικασία αυτή είναι υποχρεωτική με βάση τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις  όπως προκύπτουν από το ρυθμιστικό πλαίσιο που έχει τεθεί με τον Ν.4557/2018 και την Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.03.2009 της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Επικαιροποίηση Στοιχείων  Φυσικών Προσώπων

Τα στοιχεία που απαιτούνται κατ’ ελάχιστον για την πιστοποίηση της ταυτότητας των φυσικών προσώπων είναι τα εξής:

 • Έγγραφα ταυτοποίησης
  Αστυνομική ταυτότητά, διαβατήριό, εφόσον είναι σε ισχύ, ή άλλο ισότιμο έγγραφο ταυτοποίησης:
  • Εάν υπηρετείτε στα Σώματα Ασφαλείας ή τις Ένοπλες Δυνάμεις, υπηρεσιακή ταυτότητα.
  • Εάν είστε πολίτης χώρας της ΕΕ, ταυτότητα χώρας εντός ΕΕ.
  • Εάν είστε πολίτης χώρας εκτός ΕΕ, διαβατήριο σε ισχύ από τη χώρα προέλευσης, και επιπλέον προσωρινή άδεια παραμονής ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, βίζα εισόδου ή σφραγίδα εισόδου (ανάλογα με την περίπτωση).
 • Έγγραφα για το εισόδημα και τα φορολογικά στοιχεία
  Εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος (τελευταίο) ή άλλο έγγραφο που πιστοποιεί το εισόδημά σας:
  • Εάν κάνετε δήλωση για πρώτη φορά και δεν έχει εκδοθεί ακόμη το εκκαθαριστικό σας, έντυπο Ε1 από τον διαδικτυακό τόπο του TAXIS.
  • Εάν δεν κάνετε φορολογική δήλωση, υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής σας από οποιαδήποτε αρχή ή ΚΕΠ, καθώς και βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ από την εφορία.
  • Εάν έχετε κι άλλη φορολογική κατοικία εκτός από την ελληνική, δικαιολογητικά για το ισοδύναμο του ΑΦΜ στο εξωτερικό.
 • Έγγραφα για τη μόνιμη κατοικία
  Λογαριασμός ΔΕΚΟ στο όνομά σας ή άλλα έγγραφα που πιστοποιούν τη διεύθυνση:
  • Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης που έχει κατατεθεί στην εφορία
  • Απόδειξη υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας από τον διαδικτυακό τόπο του TAXIS
   Εάν διαμένετε με άλλα πρόσωπα και δεν έχετε τέτοιο έγγραφο πιστοποίησης στο δικό σας όνομα, μπορείτε να προσκομίσετε ένα από τα ακόλουθα:
  • Υπεύθυνη δήλωσή και πιστοποιητικό με τη διεύθυνση στο όνομα του προσώπου με το οποίο διαμένετε
  • Αποδεικτικό για τη σχέση με το πρόσωπο αυτό (π.χ. εκκαθαριστικό κοινής δήλωσης φόρου εισοδήματος) και αποδεικτικό για τη διεύθυνση στο προσώπου με το οποίο διαμένετε
  • Εάν δεν είστε κάτοικος Ελλάδας, μπορείτε να προσκομίσετε βεβαίωση των αρμόδιων δημόσιων αρχών της χώρας εγκατάστασης, από την οποία προκύπτει η ιδιότητά σας ως κατοίκου της και η διεύθυνση κύριας κατοικίας σας.
 • Έγγραφα για το επάγγελμά σας
  Δικαιολογητικά για το επάγγελμα και την επαγγελματική διεύθυνσή  ανάλογα με την ιδιότητά σας:
  • Εάν είστε μισθωτός, βεβαίωση εργοδότη ή την πιο πρόσφατη απόδειξη μισθοδοσίας.
  • Εάν είστε συνταξιούχος, το τελευταίο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης.
  • Εάν υπηρετείτε στα Σώματα Ασφαλείας ή τις Ένοπλες Δυνάμεις, υπηρεσιακή ταυτότητα, καθώς και βεβαίωση επαγγελματικής διεύθυνσης.
  • Εάν είστε φοιτητής, ακαδημαϊκή ταυτότητα, φοιτητικό πάσο, βεβαίωση σπουδών ή βιβλιάριο σπουδών.
  • Εάν είστε αγρότης, εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος με αναφορά σε γεωργικές επιχειρήσεις στην ενότητα «Συνολικό Εισόδημα».
   Εάν είστε ελεύθερος επαγγελματίας, έγγραφο που πιστοποιεί το επάγγελμά σας, όπως:
    • Στοιχεία μητρώου από το TAXIS όπου εμφανίζεται η επιχειρηματική δραστηριότητα
    • Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος
    • Επαγγελματική ταυτότητα
    • Βεβαίωση αρμόδιου συλλόγου
    • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
    • Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3).
  • Εάν ασχολείστε με τα οικιακά, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που δηλώνετε ότι ασχολείστε με τις οικιακές εργασίες.
  • Εάν παρέχετε υπηρεσίες χωρίς συγκεκριμένη έδρα, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 και πιστοποιητικό διεύθυνσης κατοικίας.
  • Εάν είστε άνεργος, κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπου προκύπτει η ιδιότητα του άνεργου.
  • Εάν δεν είστε κάτοικος Ελλάδας, βεβαίωση αρμόδιων δημόσιων αρχών της χώρας εγκατάστασής σας ή κάποιο άλλο έγγραφο. Από το έγγραφο πρέπει να προκύπτει το επάγγελμα, η επαγγελματική διεύθυνση και το τηλέφωνο στη χώρα εγκατάστασης.

 • Έγγραφα για το τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Πρόσφατος λογαριασμός τηλεπικοινωνιών ή
  • Βεβαίωση παρόχου ή αντιπροσώπου κινητής τηλεφωνίας ή
  • Συμβόλαιο εταιρίας κινητής τηλεφωνίας

Μπορείτε επίσης να μας γνωστοποιήσετε κάποια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην οποία μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας.

Επισημάνσεις:

 1. Ως Φυσικά Πρόσωπα ορίζονται οι ιδιώτες πελάτες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις.
 2. Τα έγγραφα που προσκομίζονται για την πιστοποίηση των στοιχείων πελάτη πρέπει να έχουν πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης και ως ημερομηνία έκδοσης των εγγράφων, εκτός των ταυτοτήτων, ορίζεται:
  • το τρέχον φορολογικό / οικονομικό έτος για την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου ή την Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποχρέωσης υποβολής Φορολογικής Δήλωσης,
  • η ημερομηνία έκδοσης για έγγραφα όπως λογαριασμοί τηλεφωνίας, ηλεκτρικού ρεύματος, ενέργειας βεβαιώσεις, επαγγελματικά κ.α., να είναι εντός του τελευταίου εξαμήνου,
  • για λοιπά έγγραφα, κατά περίπτωση,
  • για όποιο έγγραφο υπάρχει ημερομηνία λήξης αυτό ισχύει μέχρι να παρέλθει αυτή.
 1. Για τους κατοίκους εξωτερικού τα έγγραφα πιστοποίησης των στοιχείων, θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα και επικυρωμένα από την Ελληνική Πρεσβεία ή το Ελληνικό Προξενείο ή την αρμόδια Αρχή/ πρόσωπο (π.χ. συμβολαιογράφο) της εκάστοτε χώρας ή από επίσημη Ελληνική Δημόσια Αρχή.