Εισαγωγή

Ο κάθε δανειολήπτης, το κάθε δάνειο αλλά και το κάθε πρόβλημα είναι μοναδικά. Έτσι, μοναδικός είναι και ο τρόπος που αντιμετωπίζει η UCI ΕΛΛΑΣ όλα τα εισερχόμενα αιτήματα σε περιπτώσεις δανείων με προβλήματα αποπληρωμής.

Κάθε αίτημα για προσωρινή ή μόνιμη διευθέτηση αποπληρωμής δανείου, αντιμετωπίζεται με εξατομικευμένη μελέτη και προτάσεις κατάλληλες για την παρούσα κατάσταση στην οποία βρίσκεται τη δεδομένη στιγμή ο δανειολήπτης.

Σε αυτό το πλαίσιο, σας παρουσιάζουμε ενδεικτικές λύσεις που προσφέρονται ανάλογα με την περίπτωση και την κατάσταση του δανειολήπτη.

Όλες οι λύσεις που αναγράφονται ενδέχεται να μην είναι εφαρμόσιμες σε όλες τις περιπτώσεις.

* Οι εν λόγω λύσεις είναι ενδεικτικές και είναι αποτέλεσμα μελέτης κάθε μεμονωμένης περίπτωσης δανειολήπτη, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμη πληροφορία. Στην περίπτωση κατά την οποία μετά από ενδελεχή αξιολόγηση η UCI ΕΛΛΑΣ καταλήγει σε αρνητική απόφαση (δηλαδή εκτιμάται ότι ο δανειολήπτης δε θα είναι σε θέση να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε από τις παραπάνω λύσεις που εξετάστηκαν), τότε γνωστοποιεί αυτή της την απόφαση στο δανειολήπτη άμεσα, παρέχοντας λεπτομερείς επεξηγήσεις που να στηρίζουν την αρνητική της απόφαση.