Υποβολή Παραπόνου

Με ποιο τρόπο μπορεί να υποβληθεί παράπονο προς την εταιρεία;

Ο παραπονούμενος έχει τη δυνατότητα:

 • Να συμπληρώσει την σχετική φόρμα υποβολής παραπόνου η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας (www.uci.gr).
 • Να προσέλθει στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Γράμμου 71, 151 24 Μαρούσι, με την συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.
 • Να υποβάλει παράπονο μέσω Fax στον αριθμό: 210-7759154.
 • Να υποβάλει παράπονο μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: complaints@uci.com
 • Να υποβάλει παράπονο μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στα τηλέφωνα: 210-7491800, 8011005005.

Ποια είναι η διαδικασία χειρισμού παραπόνων;

 • Κατά την παραλαβή κάθε παραπόνου η εταιρεία παρέχει στον παραπονούμενο βεβαίωση παραλαβής καθώς και γραπτή πληροφόρηση σχετικά με την εφαρμοζόμενη διαδικασία χειρισμού παραπόνων που ακολουθείται. Επικεφαλής της λειτουργίας παραπόνων είναι ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης της εταιρείας.
 • Κατόπιν της υποβολής του παραπόνου το αρμόδιο τμήμα μελετά και μεριμνά για την συλλογή και τη διερεύνηση όλων των αποδεικτικών στοιχείων και πληροφοριών που σχετίζονται με το υποβληθέν παράπονο σε συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα, με σκοπό την παροχή ευλόγως τεκμηριωμένης απάντησης.
 • Κατόπιν αιτήματος του παραπονούμενου, η εταιρεία παρέχει ενημέρωση για την πορεία εξέτασης της υπόθεσής του. 
 • Η εταιρεία υποχρεούται να απαντήσει εντός 45 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή του παραπόνου. Σε περίπτωση που το παράπονο αφορά σε προσωπικά δεδομένα η εταιρεία υποχρεούται να απαντήσει εντός μηνός από την υποβολή του παραπόνου. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η τήρηση των παραπάνω προθεσμιών η εταιρεία ενημερώνει τον παραπονούμενο για την αιτία της καθυστέρησης και αναφέρει το χρόνο που θα απαιτηθεί προκειμένου να διερευνηθεί το παράπονο και να παρασχεθεί η σχετική απάντηση.
 • Η απάντηση προς τον παραπονούμενο συντάσσεται σε απλή και κατανοητή γλώσσα και περιλαμβάνει εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση.
 • Ο παραπονούμενος ενημερώνεται ότι, σε περίπτωση που η τελική απάντηση δεν τον ικανοποιήσει, έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί εγγράφως σε μηχανισμούς εναλλακτικής/εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών ή/και στην, κατά περίπτωση, αρμόδια Αρχή, εφόσον εμμένει στο παράπονό του όπως:
  • Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών
  • Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή 
  • Συνήγορος του Καταναλωτή
  • Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Φόρμα Υποβολής Παραπόνου

  Γενικές Παρατηρήσεις

  Εφόσον μετά την απάντησή μας θεωρήσετε ότι, παρά την προσφυγή σας στα αρμόδια όργανα της UCI ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, δεν έχει αντιμετωπισθεί το πρόβλημά σας ικανοποιητικά, διατηρείτε το δικαίωμα να προωθήσετε το παράπονο σας σε τρίτους θεσμικούς φορείς:

  Τράπεζα της Ελλάδος
  Διεύθυνση  Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών
  Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 10250, Αθήνα
  Τηλ.: 210 3205020 210 3205262
  Fax: 210 3205405
  e-mail:  dep.supervisoryinspection@bankofgreece.gr

  Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
  Πλατεία Κάνιγγος, 10181, Αθήνα
  Tηλ.: 1520
  e-mail: 1520@mindev.gov.gr
   
   

  Συνήγορος του Καταναλωτή
  Λεωφ. Αλεξάνδρας 144, 11471, Αθήνα
  Τηλ.: 210 6460862, 210 6460814, 210 6460612, 210 6460734, 210 6460458
  e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr

  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
  Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα
  Τηλέφωνο: 210 6475600
  e-mail: contact@dpa.gr