Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR)

Η «UCI Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Aπαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» με αριθμό ΓΕΜΗ 140459601000 και διακριτικό τίτλο «UCI Greece Loan Management Services» ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2017 σύμφωνα με το νόμο 4354/2015, όπως ισχύει, με κύριο σκοπό τη διαχείριση απαιτήσεων που προκύπτουν από στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια και πιστώσεις σε φυσικά πρόσωπα που χορηγούνται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η UCI ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (εφεξής UCI Ελλάς),  ως υπεύθυνη επεξεργασίας ή εκτελούσα την επεξεργασία (όπως οι έννοιες αυτές καθορίζονται στον GDPR), δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και να εφαρμόζει τον GDPR, καθώς και την εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η παρούσα πολιτική αφορά στα φυσικά πρόσωπα, οι οφειλές των οποίων περιλαμβάνονται στα χαρτοφυλάκια απαιτήσεων που εκάστοτε διαχειρίζεται η UCI Ελλάς, σε φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τις οφειλές αυτές, π.χ. εγγυητές, τρίτοι πάροχοι εξασφαλίσεων, μέλη της οικογένειάς τους ή πληρεξούσιοί τους, οι νόμιμοι εκπρόσωποι σε περίπτωση που ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο, καθώς και φυσικά πρόσωπα τα δεδομένα των οποίων αναφέρονται σε δανειακούς φακέλους που διαχειρίζεται η UCI Ελλάς, π.χ. δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές, συμβολαιογράφοι κλπ. Αφορά επίσης στα φυσικά πρόσωπα που επισκέπτονται για οποιονδήποτε λόγο τις εγκαταστάσεις της UCI Ελλάς (εφεξής Υποκείμενα των Δεδομένων).

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η UCI Ελλάς συλλέγει και επεξεργάζεται διαφορετικά είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητο ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας και για τον χρόνο που απαιτείται σε κάθε περίπτωση, τα οποία λαμβάνει από τα ίδια τα Υποκείμενα των Δεδομένων, καθώς και μέσω τρίτων οι οποίοι επιτρέπουν την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα με βάση τη συναίνεση των Υποκειμένων των Δεδομένων ή άλλη νόμιμη βάση.

Πιο συγκεκριμένα η  UCI Ελλάς συλλέγει και επεξεργάζεται τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων: 

 1. Δεδομένα ταυτοποίησης: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, δελτίο αστυνομικής ή άλλης ταυτότητας ή διαβατήριο, ΑΦΜ και αρμόδια ΔΟΥ, ΑΜΚΑ, ημερομηνία γέννησης, φύλο κ.λπ. 
 2. Δεδομένα επικοινωνίας: διεύθυνση κατοικίας, αριθμοί τηλεφώνων, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.
 3. Δεδομένα οικονομικής, περιουσιακής και οικογενειακής κατάστασης: επάγγελμα, αποδοχές, οικογενειακή κατάσταση, έντυπα Ε1 και Ε9, εκκαθαριστικά σημειώματα, δεδομένα πιστοληπτικής ικανότητας πχ οφειλές σε τράπεζες, διαταγές  πληρωμής, κατασχέσεις κ.λπ.
 4. Δεδομένα σχετικά με τα δάνεια και τις πιστώσεις που διαχειρίζεται: συμβάσεις, οφειλόμενο ποσό, δόσεις, καταβολές, εξασφαλίσεις, αλληλογραφία μεταξύ του δανειστή και του οφειλέτη ή μεταξύ της UCI Ελλάς με τους παραπάνω, εξώδικα, καταγγελίες, κατασχέσεις, δικόγραφα κλπ. 
 5. Δεδομένα καταγραφής συνομιλιών και επικοινωνιών πάντα σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών για την ενημέρωση για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις σύμφωνα με τον Ν.3758/2009, όπως ισχύει
 6. Ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως δεδομένα υγείας και δεδομένα ανηλίκων μόνο στον βαθμό που αποτελούν περιεχόμενο φακέλων απαιτήσεων π.χ. αιτήσεων του Ν.3869/2010
 7. Δεδομένα εικόνας που καταγράφονται από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης που είναι εγκατεστημένο στους χώρους της
 8. Δεδομένα επισκεπτών που προσέρχονται στις εγκαταστάσεις της για οποιονδήποτε λόγο.

Tα παραπάνω δεδομένα η UCI Ελλάς συλλέγει από:

 1. το πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα που ανέθεσε στη UCI Ελλάς τη διαχείριση της απαίτησης ή άλλα πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται για σκοπούς άσκησης μέτρων δέουσας επιμέλειας, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,
 2. απευθείας από τα Υποκείμενα των Δεδομένων,
 3. δημόσια προσβάσιμες πηγές πχ τηλεφωνικούς καταλόγους, δικαστήρια, υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία κ.λπ., μέσα μαζικής ενημέρωσης, διαδίκτυο, εμπορικά μητρώα, εφόσον τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας,
 4. δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες, δικαστικούς επιμελητές, συμβολαιογράφους,
 5. την εταιρεία «Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών ΑΕ» (Τειρεσίας) και ειδικότερα από το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (Σ.Α.Υ.) και το Σύστημα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων (Σ.Σ.Χ.)1
 6. τρίτα (φυσικά ή νομικά) πρόσωπα, που ενεργούν για λογαριασμό των υποκειμένων των δεδομένων ή σχετίζονται με αυτά.

Η UCI Ελλάς συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα:

  1. για την εκτέλεση και την ομαλή λειτουργία της σύμβασης από την οποία προκύπτουν οι απαιτήσεις που διαχειρίζεται και γενικά τη διαχείριση της οφειλής, 
  2. για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρείας προς τον οφειλέτη ή τον κύριο της απαίτησης,
  3. για τη συμμόρφωση της εταιρείας με έννομες υποχρεώσεις της όπως είναι α) η πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως και την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταστολή της απάτης κατά της εταιρείας ή άλλων πελατών της, β) η συμμόρφωση της εταιρείας με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, καθώς και τις αποφάσεις οποιωνδήποτε  αρχών (δημόσιων, εποπτικών κ.λπ.) ή δικαστηρίων,
  4. για σκοπούς εννόμων συμφερόντων της  UCI Ελλάς, μεταξύ των οποίων:
   1. η διαχείριση απαιτήσεων και η προετοιμασία νομικών ενεργειών για την είσπραξή τους,
   2. η επιχειρηματική ανάπτυξη της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης του βαθμού ικανοποίησης των πελατών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, με σκοπό τη βελτίωσή τους και γενικά από την εν γένει συναλλακτική σχέση μαζί τους.
   3. η δικαστική προάσπιση των συμφερόντων της, 
   4. η τήρηση εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών της εταιρείας,
   5. η προστασία προσώπων, περιουσιακών στοιχείων και χώρων της εταιρείας.

 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΙΛ ή ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Η UCI Ελλάς δεν λαμβάνει αποφάσεις αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβάνοντας την κατάρτιση προφίλ. Σε περίπτωση που τέτοιου είδους επεξεργασία η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο, καταστεί απαραίτητη, η εταιρεία θα σας παρέχει ειδικότερη ενημέρωση και, όπου απαιτείται, θα ζητήσει τη συγκατάθεσή σας.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την ορθή εκτέλεση και εκπλήρωση των συμβατικών, νομίμων και κανονιστικών υποχρεώσεών της UCI Ελλάς, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν οι υπάλληλοι των επιχειρηματικών και λειτουργικών μονάδων της εταιρείας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, οι οποίοι δεσμεύονται με υποχρέωση εμπιστευτικότητας  να τηρούν την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με τον εθνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και τον ΓΚΠΔ. 

Επιπλέον, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε παρόχους υπηρεσιών (εκτελούντες την επεξεργασία), οι οποίοι έχουν διοριστεί από εμάς για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων δεσμεύονται με σύμβαση να τηρούν την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με τον εθνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και τον ΓΚΠΔ, καθώς και φορολογικές και εποπτικές αρχές ή όπου ορίζεται με νομικές ή κανονιστικές διατάξεις. 

Για τους σκοπούς της διαχείρισης της οφειλής σας, αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι ενδεικτικά οι παρακάτω:

 1. υπάλληλοι και τα στελέχη της UCI Ελλάς και της μητρικής εταιρίας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των αιτημάτων σας, τη διαχείριση και λειτουργία της σύμβασης/ρύθμισης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή, καθώς και των σχετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το νόμο,
 2. οι κύριοι των απαιτήσεων που διαχειρίζεται η εταιρεία,
 3. άλλες εταιρείες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων,
 4. εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών του Ν. 3758/2009,
 5. δικηγορικές εταιρίες ή/και νομικοί σύμβουλοι,
 6. δικαστικοί επιμελητές,
 7. συμβολαιογράφοι,
 8. η εταιρεία Τειρεσίας Α.Ε. προς καταχώριση, ειδικότερα στο «Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων» (ΣΑΥ) και/ή το «Σύστημα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων» (Σ.Σ.Χ.),
 9. χρηματοοικονομικοί και επιχειρησιακοί σύμβουλοι,
 10. ορκωτοί Λογιστές και Ελεγκτικές εταιρείες,
 11. εκτιμητές ακινήτων,
 12. εταιρείες αρχειοθέτησης, αποθήκευσης και διαχείρισης αρχείων,
 13. συστήματα υποστήριξης, επεξεργασίας και αποθήκευσης στο υπολογιστικό νέφος “cloud”,
 14. ασφαλιστικές εταιρείες,
 15. εταιρείες δημιουργίας και υποστήριξης ιστοσελίδων,
 16. άλλοι αποδέκτες στους οποίους η διαβίβαση ή γνωστοποίηση επιβάλλεται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό, νομοθετικό και εν γένει ρυθμιστικό πλαίσιο ή δικαστική απόφαση (π.χ. εποπτικές ή δικαστικές αρχές, φορολογικές αρχές, εποπτικοί φορείς, φορείς διαμεσολάβησης) Σημειώνεται, ότι η UCI Ελλάς θα προβαίνει και σε ειδικότερη ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων σχετικά με τυχόν διαβίβαση των δεδομένων σας στους ανωτέρω αποδέκτες, εφόσον προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Αποδέκτες των δεδομένων εικόνας που καταγράφονται από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης της εταιρείας είναι καταρχήν οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της UCI Ελλάς, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους. Ενδέχεται επίσης να είναι αστυνομικές και δικαστικές αρχές, σε περίπτωση περιστατικού που εμπίπτει στην αρμοδιότητά τους, καθώς και τρίτο πρόσωπο που έχει σχετικό έννομο συμφέρον (π.χ. θύμα παράνομης ενέργειας).  

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται η UCI Ελλάς τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που επιβάλει ο σκοπός για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία ή/και το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του έτους λήξης της εκάστοτε συναλλακτικής σχέσης με τη UCI Ελλάς ή τον κύριο των απαιτήσεων. Σε περίπτωση δικαστικής διένεξης τα δεδομένα τηρούνται και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μέχρι την αμετάκλητη περάτωση της δικαστικής διαδικασίας. Η UCI Ελλάς ενδέχεται να κρατήσει τα προσωπικά δεδομένα για μικρότερο από το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα εφόσον αυτό προβλέπεται από τη σύμβαση διαχείρισης συγκεκριμένου/ων χαρτοφυλακίου/ων. 

Ειδικά οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις διατηρούνται για μικρότερο χρονικό διάστημα, όπως εκάστοτε ορίζει ο νόμος (σήμερα: ένα έτος). 

Επίσης, τα δεδομένα εικόνας από τις κάμερες ασφαλείας διατηρούνται για δεκαπέντε (15) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται με ασφάλεια. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστωθεί κάποιο περιστατικό, τα συγκεκριμένα δεδομένα απομονώνονται και τηρούνται έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την ενδεχόμενη έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων της εταιρείας. Σε περίπτωση που το περιστατικό αφορά τρίτον τα δεδομένα αυτά διατηρούνται έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

Σημειώνεται ότι η UCI Ελλάς ενδέχεται να διατηρήσει τα δεδομένα και μετά τη λήξη του σκοπού επεξεργασίας, αν δεν επιτρέπεται να τα διαγράψει για νομικούς ή κανονιστικούς λόγους. 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΚΤΟΣ ΕΟΧ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ)

Τα προσωπικά δεδομένα καταρχάς δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες (δηλ. σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου). Σε περίπτωση που αυτό καταστεί απαραίτητο, η UCI Ελλάς θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα τηρώντας τις σχετικές προβλέψεις του κανονιστικού πλαισίου.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η UCI Ελλάς εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα (όπως ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση δεδομένων, firewalls, privacy by design and by default, αυστηρές διαδικασίες και πολιτικές, συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού κλπ.) για την ασφάλεια των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απόρρητου, της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή της νομοθεσίας.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς σας, ως Υποκείμενα των Δεδομένων έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα ενημέρωσης: Η UCI Ελλάς οφείλει να σας ενημερώνει για την επεξεργασία στην οποία υποβάλλει τα δεδομένα σας, όπως ενδεικτικά για το ποια δεδομένα επεξεργάζεται, για ποιο σκοπό, για ποιο χρονικό διάστημα τα διατηρεί, με διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση. 
 2. Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από την UCI Ελλάς επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά.
 3. Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από την UCI Ελλάς τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων και τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δεδομένων σας. 
 4. Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την UCI Ελλάς τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων, υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της UCI Ελλάς για τη διακράτησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.  
 5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να εξασφαλίσετε από την UCI Ελλάς τον περιορισμό της επεξεργασίας, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 
 6. Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Η UCI Ελλάς στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να σταματήσει την επεξεργασία, εκτός και αν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ως υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. 
 7. Δικαίωμα φορητότητας: Έχετε το δικαίωμα ζητήσετε από την UCI Ελλάς να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ή να τα διαβιβάσει η UCI Ελλάς  σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. 
 8. Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης: Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εφόσον η επεξεργασία αυτή βασίζεται στη συναίνεσή σας. 

Αναφορικά με τα ανωτέρω δικαιώματα, η UCI Ελλάς μεριμνά για την ανάπτυξη εσωτερικών διαδικασιών ώστε να ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στα σχετικά αιτήματά σας.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη UCI Ελλάς, ή να συμπληρώσετε τη φόρμα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα της UCI Ελλάς. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της UCI Ελλάς στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpolms@uci.com. 

Ταχυδρομική Διεύθυνση

UCI Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, 

Αγγέλου Πυρρή 5, 11527, Αθήνα, 

ή αυτοπροσώπως στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην διεύθυνση ως ανωτέρω.

Τέλος σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν έχετε ασκήσει κάποιο ή όλα τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων και εξακολουθείτε να αισθάνεστε ότι οι προβληματισμοί σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας δεν έχουν αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά από εμάς, μπορείτε να προσφύγετε, εφόσον επιθυμείτε, και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600

Fax: +30 210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η UCI Ελλάς θα ενημερώνει την παρούσα πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας, θα δημοσιεύει σχετική ειδοποίηση σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας της, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ. Σε κάθε περίπτωση τα Υποκείμενα των Δεδομένων ενθαρρύνονται να διαβάζουν ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζουν πώς προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα τους.

Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2020

1Ειδικότερα και ενημερωτικά σημειώνεται ότι:

– Στο Σ.Α.Υ. καταχωρούνται δεδομένα σχετικά με την πιστωτική συμπεριφορά φυσικών προσώπων και εταιρειών (π.χ. ακάλυπτες επιταγές, καταγγελίες συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, διαταγές πληρωμής, προγράμματα πλειστηριασμών, πτωχεύσεις κλπ.) και η περίοδος διατήρησης των σχετικών δεδομένων είναι από 2 έως 10 έτη (αναλόγως της κατηγορίας των δεδομένων).

– Στο Σ.Σ.Χ. περιλαμβάνονται δεδομένα σχετικά με την κατάσταση χορηγήσεων σε επιχειρήσεις και ιδιώτες-καταναλωτές (ενήμερες οφειλές, οφειλές σε καθυστέρηση κλπ.) και η περίοδος διατήρησης των σχετικών δεδομένων είναι 5 έτη. Υπεύθυνος επεξεργασίας των ΣΑΥ και Σ.Σ.Χ. είναι η «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» (Δήμος Αμαρουσίου, Αλαμάνας 1, ΤΚ 151 25).